Jezreelite killed by Jezebel for his vineyard (1Ki 21). Ahab’s family destroyed for this (1Ki 21:17–24; 2Ki 9:21–37).